INPROKON s.r.o.
Šustekova 16
851 04 Bratislava

Telefón:
02 / 624 11 616
02 / 624 11 613
02 / 672 02 101 až 119
Fax: 02 / 624 11 631

E-mail:inprokon(zavináč)inprokon.sk


www.inprokon.sk

Nájdete nás (mapa) >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizované projekty

Volkswagen Slovakia, Bratislava (1995 – 2003)

Na tomto projekte sme zabezpečovali projektovú dokumentáciu pre kanalizačný zberač dažďových vôd pri výstavbe novej lakovne. Tento projekt znamenal rozšírenie činnosti našej spoločnosti o riešenie problematiky dažďových vôd v priemyselných areáloch. Potom sme pokračovali na ďalších projektoch v areáli VW – riešili sme dodávku vody do jednotlivých hál, odvádzanie splaškových vôd a dažďových vôd pri automatizovanom sklade karosérií, ale aj pri montážnej a pri pilotnej hale.

Diaľnica D61 Mierová ul. – Senecká cesta, Bratislava, preložka vodovodných potrubí DN 800 a DN 1200 (1999 – 2001)

Preložka vodovodných potrubí DN 800 a DN 1200 bola súčasťou budo-vaného diaľničného ťahu v Bratislave, ktorý je významnou dopravnou tepnou mesta. Tu sa v tom období prvýkrát na Slovensku použila pri takých veľkých priemeroch ako materiál tvárna liatina. Vďaka týmto preložkám sa následne uvoľnili stavebné pozemky pre obchodný areál Avion.


Hypermarket Tesco, Trnava (2000)

Spoločnosť INPROKON, s.r.o., sa zapojila do spolupráce pre obchodné reťazce Tesco riešením zásobovania pitnou vodou a požiarnou vodou, ale aj odvedením splaškových a hlavne dažďových vôd zo striech obchodného centra a parkovacích plôch. Pri výstavbe trnavského hypermarketu sme zabezpečovali aj realizáciu vodohospodárskych sietí – vodovod DN 300 a DN 400, dažďovú kanalizáciu DN 600 až DN 1200 mm zo železobetónových rúr aj s pripojením na verejnú kanalizáciu mesta.


Výrobný závod PSA Peugeot / Citroën
Trnava (2003 – 2006)

Pri príprave tohto projektu pracovala naša spoločnosť od samotného začiatku – už pri vyhľadávaní najvhodnejšej lokality. Našou úlohou bolo nájsť riešenie na dodávku a rozvod pitnej a úžitkovej vody a tiež riešiť likvidáciu splaškových vôd a dažďových vôd v celom areáli závodu. Súčasťou riešenia bola ČOV a retenčná nádrž s objemom 26000 m. Riešili sme celú vodohospodársku časť závodu a tiež aj mimoareálové rozvody – vodovodné potrubia DN 250, DN 400, DN 600, výtlačné potrubie dažďových vôd DN 500, gravitačnú dažďovú kanalizáciu DN 800 a iné objekty


Obytný satelit Strmé Vŕšky,
Záhorská Bystrica (1993 – 1995)

Obytný satelit Strmé Vŕšky bol prvým projektom na Slovensku tohto druhu vo veľmi členitom teréne, kde nebola vybudovaná žiadna technická infraštruktúra. Bolo preto treba vyriešiť zásobovanie pitnou aj požiarnou vodou, odvádzanie splaškových a dažďových vôd a zásobovanie plynom. Vzhľadom na náročnosť územia bolo treba vyriešiť ochranu budov pred prívalovými dažďovými vodami a chrániť aj zastavanú časť obce. Tento projekt bol jeden z prvých veľkých projektov v tom období novovzniknutej spoločnosti INPROKON, s.r.o.


Priemyselný park pre automobilovú výrobu
Lozorno (2000 – 2002)

Priemyselný park v Lozorne pri Bratislave patril medzi prvé stavby tohto druhu na Slovensku. Stavba sa realizovala na základe Uznesenia vlády SR č. 890 z 31. 10. 2000 ako významná investícia. Naša spoločnosť tu riešila mimoareálové prípojky vody, odvádzanie dažďových vôd z areálu do recipientu, všetky vnútroareálové rozvody pitnej, úžitkovej vody, dodávku vody pre SHZ, vodojem SHZ a ČS, ale aj odvádzanie splaškových vôd do ČOV, ČOV a odvádzanie dažďových vôd z celého areálu.