INPROKON s.r.o.
Šustekova 16
851 04 Bratislava

Telefón:
02 / 624 11 616
02 / 624 11 613
02 / 672 02 101 až 119
Fax: 02 / 624 11 631

E-mail:inprokon(zavináč)inprokon.sk


www.inprokon.sk

Nájdete nás (mapa) >>

 

 

Ponúkané služby

V spoločnosti INPROKON s.r.o. sa venujeme spracovávaniu štúdií, zabezpečovaniu prieskumných prác a kamerovému prieskumu stavu inžinierskych sietí. Okrem toho overujeme skutkové stavy a spracovávame ich do digitálnej formy. Zároveň ekonomicky aj technicky analyzujeme požiadavky objednávateľov, čo ich môže usmerniť k účelnému využitiu zastavovaných plôch.
Zaoberáme sa aj riešeniami všetkých inžinierskych sietí pre mestské časti, priemyselné parky a veľké aglomerácie, aby boli tieto územia vhodné pre plánovanú obytnú, priemyselnú, občiansku alebo oddychovú zástavbu.


Spracovávame dokumentáciu pre územné rozhodnutia, stavebné povolenia a realizáciu stavieb v systémoch AutoCad a MicroStation
. Súčasne vykonávame inžiniering, vedieme stavby, dozorujeme ich a prerokovávame všetky stupne s orgánmi štátnej správy a ostatnými zainteresovanými orgánmi a organizáciami. Pripravujeme stavby až ku kolaudácii a odovzdaniu do užívania, a to vrátane projektových dokumentácii skutočného vyhotovenia, prevádzkových poriadkov a skúšobnej prevádzky.Medzi našich objednávateľov patria vodárenské spoločnosti, obce, mestá, ale aj investičné spoločnosti, dodávatelia a realizačné firmy. Všetky činnosti podriaďujeme požiadavkám objednávateľov a prerokovávame ich s príslušnými orgánmi štátnej správy. Pri spracovávaní týchto úloh kladieme dôraz na naplnenie potrieb životného prostredia.

Naša spoločnosť ponúka tieto služby:

vypracovanie projektov pre schválenie investičnej výstavby pri
...územnom a stavebnom konaní vrátane zabezpečenia právoplatného
...územného a stavebného (vodoprávneho) povolenia

vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby

vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby

geodetické podklady pre majetkové vysporiadanie

vybavenie dokladov a súhlasných stanovísk orgánov štátnej správy a
...dotknutých orgánov pre kolaudáciu a zabezpečenie trvalého užívania

vypracovanie vodovodných a kanalizačných systémov miest,
...obcí a celých aglomerácií aj formou modelov

vypracovanie tendrových dokumentácií pre výber dodávateľov stavby

iné služby podľa želania zákazníka